Östhammars privilegiebrev 

yn Östhammar blev förmodligen ett allt viktigare handelscentrum i början av 1300-talet. Det var långt till Stockholm och Uppsala och bönder och fiskare i Norduppland behövde en plats där de kunde handla med varandra.

Talet om att Östhammar haft stadsrättigheter före kung Albrekts tid är inte alldeles osannolikt. På den tiden fick nämligen handel och köpenskap bara bedrivas i städer, och Östhammar var av allt att döma handelsplats långt innan Albrekt av Mecklenburg lät pränta ner det första kända privilegiebreve

På den tiden betalades skatterna till största delen med lantbruksprodukter och fogdarna levererade lass efter lass med livsmedel till de många kungsgårdarna. Kungen, hans ryttare och hov befann sig därför nästan alltid på resa mellan kungsgårdar och borgar, där de levde upp de lagrade skatteförråden.

Östhammar får stadsprivilegier

På vintern 1368 befann sig den nya kungen Albrekt av Mecklenburg på en sådan resa och vistades i Enköping då ärendet om Östhammars stadsprivilegier togs upp, förmodligen av Upplands lagman. Kungen samtyckte och den 24 mars 1368 präntade en skrivare ned följande handling:

"Thette se allom mannaom witterligtt, them som nw aere oc epter komma, att wi Albriett, medh Guds nadh Sueija oc Göthe konunger, thagom alle wore vnderdane, som byggia oc boo innan Östhammar i Börstill sokn, thesse breff-förare, medh alla there godse, rörlika av orörlika, oc hionom, som ther innan byggia, enkanlika vnder wor friidh oc wort wern. (Bilden visar ett av Östhammars första stadssigill) Oc ther til att the mage thess rikare warda oc oss oc wore crono i Suerige thess ytermer tiil tientist wara, the vnnom wij them aff wore enkanlika nadh, att the oc thera arfwingia oc effterkommande ma oc skola niwta all thee frelsee och priulagier, som te oc thera fföraeldre haffa aff alder hafftt ther innan then ffor:da Östhammars by, oc serdeles att the ma frilika köpa och sälia medh hwem the wilia, bade ha köpmannom oc bondom, tilkommande oc fframfarande, bade kläde, korn, ragh, smör, siall oc altt annadh, j andwrm köpstanom j wore rike j Swerige. Jtem vnnom wij them, attd the ma firlika segla wtt aff thera by oc in, hwartt wtt the helst wille meh thera köpenskap innan rikes oc wthan, j sa mattho som andre köpstädher i wore ffor:de rike göra, oc thet samma ma andre köpmän aff wore rike saklöse göre, oc tiill oc ffran them sigla och ffare, sa som i andra köpstadwm i wore rike aff alder wantt aer att göras. Jtem wiliom wij, att ingen ma eller skall köpenskap nagerstads ther vppa landene driffa, lönlika ellr vppenbarlika, wthen ther inne i bynom wiider sina XL marck. Jtem wiliom wij, att the skolla haffua serdeles ffoget ther i bynom oc retha ther, sa som j androm köpstadhum j wore ffor:de rike.Thesse nadh oc ffor:ne articlo willom wij, att the skola niwta aff them som ther boo, sa som oss eller worom ffogete i Stocholm a wore wegna ther tiäniste aff göre oc inge andre them till ewardeliikin lagh oc liisa. Thy fforbindom wij allom worum ffogethom, them som nw aere oc epter kjnne komme, thera embetsmannom oc allom androm, whem thee helst aere, starklika vnder wort hylle oc nadh, at ingen there dirffues tiill the ffor:a byameghen therea eller thera arfwingia eller epterkommande a motth thessom worom nadhom oc breffdwam nakerledes her epter hnindre aller kvaelia, sa fframpt om han will wore nadh elska oc wrede fly. Oc wiliom wij, at thesse ffor:ne ardticulj skola them oc there arffingiom oc epterkommandum ewärdelika ffaste oc stadwg att bliiffua.Oc tiill thess styrck oc mera stadfestiilse setiom wij wortt insigle ffore thetta breff, hwilkitt som giffuit aer j Enecöpunge arett epter Guds byrdh millesimo CCCLX octauo, die annunciationis beate Marie virginis gloriose.

I privilegiebrevet bekräftades de rättigheter som Östhammar av ålder haft och gavs stadens borgare fri rätt att idka handel med vilka de så önskade i enlighet med vad som gällde för andra köpstäder i riket. Vidare fick staden stapelfrihet, dvs rätten att segla och, hedriva handel med hamnar såväl inrikes som utrikes.