Otroligt, men sant!
Storartad Marknads- och Folkfest,
till förmån för Baderskornas fond, anordnas i
Öregrunds Badhuspark
Måndag den 3 augusti 1891, kl. half 5 e.m.
PROGRAM:

Varieté-Teater.
(i Badhusets läsesalong).

Effekt- och innehållsrika föreställningar i minst tre öppningar efter nutidens fordringar i den framstående och lärorika variétekonstens mångskiftande former. Artisterna, alla af 1:sta klass, uppträda endast denna gång. Det omväxlande särskilda programmet, hvaruti direktören förbehåller sig rätt att göra de ändringar, omständigheterna möjligen kräfva, upptager:
1:o) Prolog. Sublima tankar, klädda i väl valda ord. (Framsäges mästerligt af tänkaren sjelf).
2:o) Vår och sommar. Tablå vivant. Tjusande framställning. N.B. Höst och Vinter hafva ännu ej infunnit sig.
3:o) Uppträdande af Kammarmusikus Wilhelmsen från andra sidan sundet. Han har hvarken sjungit inför hofvet på Madagaskar eller uppträdt på operan i Östhammar, men låter det oaktadt rätt gerna höra sig.
4:o) Svenska språket i helg och söcken. Trefliga bygdemåls-historier berättade af en språkfuskare.
5:o) Uppträdande af den i alla väderstreck lika gerna hörde vis- och kuplettsångaren, herr professor von Pullchow, utan sällskap och "benäget biträde").
6:o) Endrägten. Interiör ur societetslifvet i Öregrund sommaren 1891. (Måste troligen inställas af brist på uppträdande).
7:o) Signorita Annita Drilliano, kungl. hofoperasångerska hos drottningen av Kanarieöarna, behagar på genomresa låta höra sig. Framgången säker utan abonnement.
Till talrikt besök inbjuder Högaktningsfullt Direktören.
I ett konstnärligt uppfördt tält å "Täcka udden", med ingång från landsidan visar den sällan uppträdande

Cirkus Humbug
sina häpnadsväckande prestationer, hvilka ännu ingen sökt att överträffa.
Artisterna äro ej af vanligt slag, och ehuru jämförelsevis unga som konstnärer, våga de med en djärfhet utan like uppträda på en marknad, som söker sin like. Det är, kort sagdt, ett oförlikneligt sällskap.
Af programmets glansnummer må framhållas:
Framförandet af jätte-elefanten "Jumbo", ett djur som förut aldrig skådats i Öregrund. Utfodras endast hvar 14:de dag.
Pietro, afrikansk apa på högsta utvecklingsstadiet, uppträder i sina utomordentliga produktioner på 2 och 4 ben. Retad blir hon gröngul i synen.
"Horsgöken", ofjädrad burfågel. Lägger aldrig sina ägg i andras bo. Härstammar från Hakeldama, det är uttydt: en krukmakares åker.
"Pelle Jöns" kommer ej häller att saknas, ty hela sällskapet består av jönsar.
Det har lyckats direktören att för dessa föreställningar engagera den verldsberyktade Öregrundshästen, som trotsat tidens Stormar: Dresserad i frihet.
N.B. Några särskilda rekommendationer eller tidningspuffar behöfvas ej, ty alt hvad man här får se och beskåda talar för sig sjelft. All närgången och kitslig kritik undanbedes på det bestämdaste.
I Badkamrerar-kontoret
förevisas äfven i år ett underverk:
Jättegossen Gerhard
Huru mycket han vägde. då han kom till verlden, kan ju vara onödigt att nämna, när man får veta, att han nu väger betydligt mera. Tale han för öfrigt för sig sjelf. Grannlagenheten förbjuder oss att säga något mera.
I Parken
förekommer åtskilligt marknadsnöje, alt till de marknadsbesökandes uppskojande.Deraf må endast nämnas:
De märkvärdiga krukorna.
Nytt sällskapsspel, passande för alla åldrar, hvaraf framgår, att en, kruka kan spricka utan att behöfva gå så länge efter vatten
Tombola.
Här våga. vinna,
Ty fresta duger,
Du lätt skall finna,
Om lyckan ljuger.
Skjutbana
anordnad af kvinliga försvarsföreningen i Öregrund för utbildande af krigsdugliga medborgare och medborgarinnor. Förestås af ett par älskvärda amazoner af den berömda norrländska rasen.
Obs.Tvåhundra "Patroner" vänta med otålighet på att få deltaga i leken.
Patenteradt mete
hvarvid man alltid får något på kroken, utan att behöfva rycka fiskarna ur det våta.
Personvågen eller känn dig sjelf.
Huru fjäderlätt på händelsernas våg man än må vara, så väger man här alltid något, och det är just det man får veta, om man vågar försöket.
Bad
serveras i för ändamålet uppförd lokal. Dessa skilja sig från de vanliga Öregrundsbaden både till form och innehåll. Serveringen är utmärkt.
Blomsterstånd, Fruktstånd, Konfektstånd och Cigarrstånd finnes litet hvarstädes i parken, och stånde det en hvar fritt att göra ståndspersonerna en visit.
I Bachi-templet på Kullen skötes tempeltjensten marknadsdagen af muntra fruar och glada mamseller i olika kostymer. Hvarje gäst kan nästan påräkna ett huldrikt leende på köpet.
Marknadens början tillkännagifves med salut från batterierna utefter hela kusten. "Den der öron hafver till att höra, han höre".
Inköpta effekter hembäras mot billig betalning af Öregrunds nybildade stadsbudskår.
Marknadsbesökare från Östhammar med omnejd få mot half passagerareafgift begagna sig af jernvägen Öregrund-Östhammar