Öregrunds privilegiebrev

ij Jacob, medh Gudz nåde archiebiscoper i Vpsala, Cortt i Strengenäss, Olof i Westeråss medh samme nådhe biscopa, Steen Sture, Swerigis rijkis föreståndare, Nils Sture, Gregers Matzson, Ifwer Green, Nils Fadersson, Bencht Christiersson, riddare, Erich Karlsson, Knutt Eskilsson, Erich Trolle, Bencht Fadersson, wepnare, Sweriges rådh, göre witterligt,
Att nu wij här i Vpsala församblade worom, åhren eftheer Gudz börd MCDXM, primo, fredagen näst efter medfaste sönedagh, kommo före oss thenne efther:ne Anders Botwidsson, Nils Hansson, Anders Persson och Jöns Andersson, borgere af Östhammars köpstadh, belägen i Roen i Börstils sochn, högeligen före oss klagandes theris store fattigdom och mothegångh j ford:te stads Östhammar, att the sigh ther ingalunde längre berge kunde eller thet rum lengre besittie, sig vthen obotheligen skadhe och Swerigis rijke till inthet bestånd, som the och thet offthe tillförende klagett hafwe, måssth före ty, att the skole och pläga hafwe sijne bärningh af siöön, och nu i någre forledne åhr jorden opvext there före bynn vt till siön, så att ther som för någre åhr een skuthe kunne framkomme af siönn och in i Östhammars stadh, af fem eller sex lester, ther kan eij nu een fijskere bååt framkomme. Och ährnu forwexer och forhöges jorden åhrom meer. Och therföre hwadh the fattige männ skole af siön häfwe, kunna the eij thädan fåå, vthen medh aller störste träldom wedermödho, som the eij längre före there stoore fattigdom skuld förmåge draga, vtjen nödgas sigh annorljnde försee och thädan flyttie, hwar före sigh, hwarth han kan. 

Doch hafwe the oss latit förstå om ettd näss kalledt Örgrundz näss, som skiuther vdaf Mädelssörs bolstad i för:de Börstils sochn, hartt widh siöön belägett, hwilckitt näss för:de Östhammers köpstadh måtte flyttie på för:de walstadh Öregrjndznäss, medh alle sine privilegier och frijheeter, som the har till j Östhammer hafft hafwa. Thenne för:ne clagomål om för:de Östhammers stadh och thess inbyggere hafwom wij nogh fornummit badhe nu och förr och vidtdnom nu sanningh så ware, som före oss ofthe klagettd och kungiordtd ähr. Thy ähre wij här alle så till eens, att wij j the helge txrefaldigheetz nampn hafwom nu här vndt och tillåtidt, och medh thette wårt bref vnnum, tillåthom och tillstaadtom, att för:de Östhammers borgere, sigh till till godhe och Swerigis crone till meere bestånd, måghe och skola sigh flyttie och före opå för:ne walstadh Öregrundz näss och ther een köpstadh vpbyggie, hwilcken som efther thenne dag och till ewigh tijd kallas skall Öregrund, medh the wilkor och förordh, som efterher schrifwitt ståår.

Först hafwe wij vndt och tillatidt, atdt he then för:de Medelsörs bolstad med alla tillagerj watho och torre medh för:de Öregrundz näss, som cononens skattebönder tillhöre, måge och skole till sigh bythe eller köpe, och them therfult före göre.Och the,som thet till sigh byghe eller köpe, måge framdeles androm, ther bygge wille, tompter vtgmätde och tillskicke och före them efther skäligh,eet lijke taghe, till then tijdh the sine peninger igen fangett hafwe, som the ther före gifwitt hafwe. Och altt thet vttrymme, som för:de Medlisöres bolstadh tilhörer, skall efther thenne dagh the thedtd betaledt hafwe till ewigh tijdh blivwe för:de nye köpstadh Öregrundhss vtrymme.

Framdeles vnne wijk oh tillåthom, att för:ne nye köpstadh må och skall niuthe, brwke och behålle alle the gamble priuilegier och frijheeter, som för:te Östhammer har till af framfornom Swerigis konungom haft och fånget hafwa, hwilke för:de priulegier och frijheeter wij på menige Swerigis rijkis rådz wägne med thette wårtt brev i allom sinom articulum stadfestom. Skall och för:de köpstadh niuthe och bruke alle the priuliegia, lagh och frijheeter med seglingh jnländz och utländz. Köpzlagen, wicktt, pyndere, bessman och alln, och i alle andre som andre köpstäder här i rijket, serdeles the widh siön belägne ähre. Och ther opå att för:de Östhammers borgere och andre flere godhe män wille thess trösteligare wara att flotte sigh in att byggie vppå för:ne Öregrundh, the vnne wij och tillåthom att the, ther wille bygge och boo,skole niuthe och hafwe frijheet före allan skatt och vthlägningar i tije samfäldte ååhr. (Bilden: Vägning och vikter).

Framdeles wele wij och, att the för:de fyra borgare som före oss har nu waritt hafwe, måge och skole tilse, om then bygningh på then nye walstadh nu göres skall, så att then bygningh lijke tilgår och tompterna skälige vttmätes och tillägnes them, som ther bygge skola, och vm någon twedrecht ther om warder, så att the sigh om then bygningh eller tompte schifthe eij kunna föreene, eller och vm någer ärende thet the för:de 4 eij vträtte kunde, the skolle the tilflycht hafwe till archiebiscop Jacob i Vpsale och herre Gregers Matzson, lagman i Vpland. Huadh the them i sådane ärende säljende warde på wåre wägne, ther skole the sigh j alle måtte eftherrätte och att nöije låthe.

Ju huius nostre concessionis, donationis, confirdmationis ac noue fundacionis robur et eudinciam firmiorem sigillo regni presentes fecimus communiri, Datum anno, die et loco, quibus supra.