Skeppsbrott och spioner

Öregrunds domböcker finns ett par små notiser, som handlar om händelser i samband med kriget:

Patriarken Jakobs" undergång
"Borgaren och skepparen Johan Söderman gav tillkänna huruledes hans farkost "Patriarken Jakob" förliden vår blivit krönt till Kunglig
Majestäts tjänst, samt någon tid därefter blivit beordrad till Reval
för att ta in en last spannmål, som skulle föras till Viborg. Sedan
skeppare Söderman inlastat spannmålen i Reval den 22 augusti och gått till sjöss, drabbades farkosten den 3 september av en häftig storm med hög sjögång. Stormvågorna hade gått över kajuttaket och relingarna, sönderslog både seglen och kajutfönstren, varvid skeppet sjönk vid Hillesaari på Finska viken. Skeppsbrottet hade inträffat icke genom någon handling av skepparen, styrmannen (lotsen) eller skutfolket utan allenast genom Guds makt under den grymma stormen. Skepparen begärde nu attest med begäran att styrmannen och båtsmännen skulle få göra sina sanna eder om vad som inträffat." 

(Domboken 8 oktober 1707).


Mordbrännare och spioner


"Svar på skrivelse från generallöjtnanten Alexander Strömberg gällande att ryska mordbrännare och spioner skulle finnas i skären då misstänkta båtar upptäckts. Till svar på detta uppgav magistraten att man här vid sjökanten inte blivit varse någon spion eller mordbrännare, utan sådant tal hade uppvuxit sedan man funnit främmande båtar vid Hållnäs, Älvkarleby, Löfstad eller Vessland och tagit dem i förvar, varvid man funnit ryska skålar och persedlar, samt funnit att båtarna varit byggda på ett där ovanligt sätt. Dessa misstankar torde dock inte
ha någon grund ty den 31 maj ankom hit till staden från Väddö ett brev från befallningsmannen gällande att postrotebönderna förliden vår fört ryska fångar över havet till Åland. Då tullen där var stängd hade man måst vänta och medan folket var kvar på land drev tre båtar iväg. De funna båtarna tillhör postrotebönderna och skall nu återlämnas
till dessa för att repareras."
Skrivelse till landshövdingen år 1710.