Den storslagna Tallparken

id en bolagsstämma 1901 beslöt badbolaget att anlägga en folkpark för badgästernas bekvämlighet och beviljade ett anslag på 300 kr för detta ändamål. Då många ogillade namnet folkpark kom den nya parken att få namnet Tallparken.

Tydligen övertogs ansvaret för den nya anläggningen snart av en förening, för det finns inte några mera detaljerade uppgifter om den nya parken i senare protokoll. Det enda vi vet om arbetena på den nya parken är att det flyttades dit en musikpaviljong från badhusparken och att det sedan restes en runsten för att hugfästa invigningen av den nya parken.

Öregrundsborna ställde snabbt upp. I Östhammars Tidning för 1907 kan man läsa: "Öregrunds folkpark, som döpts till Tallparken, har på ett mycket vackert sätt intresserat stadens damer, som till dess förmån hela vintern arbetat med förfärdigandet av artiklar till en auktion.

Denna auktion gick i onsdags av stapeln i societetssalongen och det förekom även tablåer. Inkomsten kan beräknas till 300 kronor, som odelat tillfaller parken."

Tallparken blev ett populärt mål för badgästerna och där kom också att anordnas många festligheter. 1906 anordnade Öregrunds skytteförening sin årsfest i parken. Om denna kan man läsa i Östhammars Tidning:

"Vid ettiden hölls fältgudstjänst i Tallparken av kyrkoherde Sahlgren, som höll den från ett altare med flaggor klädd klipphäll. Framträdde patron Beckman och utbringade ett Gud bevara konungen och fäderneslandet.

Senare samlades man åter vid altaret från vilket den populäre lektorn N P Ödman höll ett ljungande tal till skyttar och menighet, ett kort och friskt tal, som gjorde stort intryck.

Hargs musikkår konserterade sedan ett par timmar vid Hasselbacken. Livlig kommers ägde rum vid skytteplatsen, som var vackert dekorerad med flaggor, så när som på ett par unionsflaggor, som oblygt tittade fram."

Dessa skyttefester i Tallparker blev sedan något av en tradition och brukade dra stor publik. Om en sådan skyttefest skaldade Anna Mattsson-Nordkvist:

Det är skyttefest i parken
Flaggor, gula, blå
Svaja vackert på de stänger
Högtidsklädd skara träder
mellan tallars stam
På den väg som sandad
slingrar sig i parken fram

I dag anordnas inga stora fester i Tallparken, men den är fortfarande ett populärt utflyktsmål med sin storslagna natur och sin lockande badplats.

Det var alltså badhusbolaget som tog initiativet till Tallparken, naturparken, som med sin storslagna utsikt över Grepen tillhör de omistliga skönhetsvärdena i Öregrund.